Regulament Oficial al Concursului
Rooftop MURMUR Experience
iulie 2022

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI PE FACEBOOK

1.1. Organizatorul concursului „Rooftop MURMUR Experience” (denumit în continuare “Concurs”) este TroaPlast SRL, cu sediul în Strada Dezrobirii nr. 35, Târgu Mureș, Județ Mureş, înregistrată la O.R.C. sub nr J26/762/2009 având CUI RO25913121 (denumit în continuare “Organizator”).

1.2. Concursul pe Facebook se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulament”), acesta fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, pe parcursul desfășurării concursului, de a opri concursul, în orice moment al acestuia, și/ sau de a schimba regulile de participare, având obligația de a anunța publicul, în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială, pe pagina oficială de Facebook. Astfel de modificări vor fi făcute publice imediat dupa intrarea în vigoare.

SECȚIUNEA 2. ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul vizează persoanele cu domiciliul în județul Mureș, însă nu exclude pe cei cu reședința în alte județe din România, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Pagina de Facebook poate fi accesată la adresa: https://www.facebook.com/TroaPlast/

SECȚIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va începe la data de 30.06.2022, ora 08:00 AM și se va desfășura până la data de 07.07.2022, ora 12:00 PM (denumită în cele ce urmează „Perioada concursului”).SECȚIUNEA 4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

4.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a concursului, în format electronic, prin accesarea paginii de internet https://www.sistemedauer.ro/
4.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ.
4.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale, care vor fi comunicate către public, prin actualizarea regulamentului de pe pagina de internet.

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil sau care au reședința în județul Mureș și nu numai.
5.2. Pentru a participa la concurs, participanții trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) Să aibă vârsta de minim 18 ani, împliniți la data începerii concursului
b) Să dețină cont pe www.facebook.com
c) Să eticheteze 1 prieten printr-un comentariu la postarea de concurs
d) Să dea ”Like”/Follow pe pagina de Facebook, respectiv să mențină opțiunea ”Like”/Follow pe pagina de Facebook pe toată durata concursului.
5.3. La prezentul concurs nu au dreptul să participe angajații Organizatorului și ai distribuitorilor, ai agențiilor și societăților implicate în organizarea și derularea acestui concurs, precum și rudele de gradul I (copii și părinți), afinii, soțul/ soția celor menționați mai sus.
5.4. În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, aceasta este îndreptățită să între în posesia premiului numai prin intermediul tutorelui legal, incluzând semnarea de către tutore a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere, decurgând din acordarea premiului respectiv precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiul respectiv și de participarea persoanei respective la această campanie.
5.5. Participantul va lua parte la prezentul concurs luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

6.1. În cadrul acestui concurs, vor fi oferite, prin tragere la sorti, următoarele premii:
2 bilete de intrare la evenimentul MurMur Experience Rooftop Party.
6.2. Valoarea totală a premiilor este de aprox. 140 lei (70 lei/bilet)
6.3. Câștigătorul premiului oferit în cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte bunuri a premiului și nici nu pot schimba caracteristicile premiului câștigat.

SECȚIUNEA 7. MECANISMUL CONCURSULUI

7.1. Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs
Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:
a) Participantul trebuie să aibă drept de participare, potrivit prevederilor Secțiunii 5 de mai sus;
b) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului, așa cum este menționată în Secțiunea 3;
c) Participantul trebuie să își creeze cont sau să se logheze pe www.facebook.com (în cazul în care are deja cont de utilizator);

7.2. Înscrierea în concurs
7.2.1. Pentru a se înscrie în concurs, un participant trebuie:
a) Să eticheteze 1 prieten printr-un comentariu la postarea de concurs.
b) Să dea ”Like”/Follow pe pagina de Facebook, respectiv să mențină opțiunea ”Like”/Follow pe pagina de Facebook pe toată durata concursului.
7.2.2. Organizatorul nu are nicio responsabilitate cu privire la situațiile în care participanții înscriu pe Facebook date de contact incorecte și din aceste cauze Organizatorul nu îi va putea contacta pentru a le transmite diverse informații cu privire la Concurs.

SECȚIUNEA 8. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

8.1. Modalitatea de stabilire a câștigătorilor
8.1.1. După încheierea perioadei de concurs are loc extragerea câștigătorului.
Extragerea câștigătorului va avea loc, în data de 07.07.2022, cu ajutorul programului online, https://woobox.com/. Extragerea va fi vizibilă și totodată postată și pe pagina de Facebook.
8.1.2. Câștigătorul va fi contactat printr-un comentariu public și i se va solicita să trimită în 24 de ore, prin mesaj privat trimis de pe contul Facebook care a făcut postarea câștigătoare, datele de contact complete și corecte: nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon, precum și seria și numărul de buletin.

8.2. Validarea câștigătorului
8.2.1. Ulterior desemnării câștigătorului concursului, Organizatorul va proceda la validarea câștigătorului, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea participanților în concurs, precum și modul de desfășurare a acestuia.
8.2.2. Astfel, pentru ca un participant să poată fi validat drept câștigător al concursului, este necesară îndeplinirea tuturor următoarelor condiții:
a) Participantul are dreptul de a se înscrie în concurs, potrivit prevederilor Art. 7.1. de mai sus;
b) Înscrierea în concurs să se realizeze conform Art. 7.1 și 7.2. de mai sus;
c) Respectarea tuturor condițiilor de înscriere indicate la Art. 7.1 și 7.2. de mai sus.
Potențialul câștigător va fi afișat pe wall-ul paginii de Facebook @sistemedauer și contactați printr-un reply la comentariul câștigător. Potențialul câștigător trebuie să trimită, în termen de 24 de ore de la data anunțării lor, datele de contact, printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook a Organizatorului. În cazul în care va exista câștigător care nu va trimite datele prin mesaj privat sau nu va răspunde mesajelor Organizatorului, acesta va fi invalidat, caz în care se vor apela rezervele. Rezervele sunt urmăritorii participanți luați în considerare în ordinea tragerii la sorți.
8.2.4. Câștigătorul final se va publica pe pagina de Facebook a Organizatorului, în data de 07.07.2022 la data încheierii procesului de validare a câștigătorilor, sub rezerva neintervenirii uneia dintre situațiile menționate la Art. 7.1 de mai sus.

8.3. Intrarea în posesia premiilor
8.3.1. Premiul va fi pus la dispoziția câștigătorului instantaneu.
8.3.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai oferi premiul dacă atât câștigătorul de drept, cât și rezervele nu vor îndeplini condițiile de validare sau nu își vor revendica premiul.
8.3.3. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia, acuratețea datelor de contact furnizate de participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauza numelui, adresei sau numărului de telefon incorecte/ incomplete sau a setărilor de securitate și confidențialitate ale contului sau de Facebook.
8.3.4. Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare-primire, nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

SECȚIUNEA 9. CONTESTAȚII

9.1. Contestațiile se pot face în termen de 12 ore de la momentul afișării numelor câștigătorilor. Contestația se trimite Organizatorului prin e-mail la adresa office@sistemedauer.ro și va cuprinde, în mod obligatoriu:
a) numele și prenumele complet, domiciliul;
b) prezentarea motivelor de fapt pe care se întemeiază contestația.
9.2. Contestațiile se vor soluționa în termen de maxim 1 zi lucrătoare de la data primirii.

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. Înscrierile realizate înainte sau după perioada menționată în Regulament, în Secțiunea 3, nu vor fi luate în considerare.
10.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în concurs, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care dorește să se înscrie în concurs. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de Internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens, care pot periclita înscrierea în concurs în perioada de desfășurare a concursului.
10.3. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care câștigătorul își va pierde dreptul de a folosi serviciile oferite de www.facebook.com pe durata concursului. În acest caz, participarea acestuia va fi invalidată.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

11.1. Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorului.
11.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare - primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.
11.3. Participanților la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a concursului (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a vizualizării Regulamentului Oficial de Desfășurare a Concursului, etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanței de Guvern nr. 99/ 2000, privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

SECȚIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

12.1. Participanții își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal la momentul transmiterii datelor personale către Organizator. Transmiterea datelor personale constituie și acord pentru prelucrarea datelor personale în scopurile prevăzute în prezentul regulament.
12.2. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui concurs nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.
12.2. Prin înscrierea în concurs, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Concursului. Participanții sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, numele și orașul de reședință să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, fără alte obligații sau plăți din partea acestuia. Datele personale colectate de Organizator, obținute în urma acordului dat de către participanți, vor fi folosite pentru campanii viitoare de informare, pentru a transmite materiale informative despre produsele și serviciile Organizatorului și ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, SMS), doar dacă persoanele vizate și-au dat acordul expres și neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiționează participarea la concurs sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.
12.3. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților. Participantul la concurs, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art. 13), dreptul la intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) și dreptul de a se adresa justiției (art. 18).
12.4. Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la concurs va transmite o cerere scrisă, datată și semnată către TroaPlast SRL. Doar câștigătorilor și persoanelor care primesc mențiuni li se vor solicita adresele de corespondență pentru expedierea premiilor.
12.6. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal sunt înmânarea premiilor câștigătorilor și realizarea de rapoarte statistice cu privire la participanți.

SECȚIUNEA 13. LITIGII ȘI FRAUDE

13.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente române de la sediul Organizatorului.
13.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina participările care se dovedesc a fi frauduloase și nu respectă regulile campaniei promoționale sau regulile Facebook.
13.3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui concurs.
13.4. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 14. FORȚĂ MAJORĂ

14.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. în categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.
14.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice participanților la campanie pe pagina Facebook, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existența acestuia.

dauer


Termoizolație pentru încă o generație

Ne definește calitatea, implicarea, transparența și seriozitatea, acestea fiind emblematice pentru noi.

  • Strada Dezrobirii nr. 35
  • Târgu Mureș

  • Telefon: 0740-300.122

Created with Mobirise web themes